?!doctype html> pȝ集成目理工程师教E、教材、资料、书c?/TITLE> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="keywords" content="pȝ集成目理工程师辅D料、系l集成项目管理工E师资料推荐、系l集成项目管理工E师教程(W二?、系l集成项目管理工E师考试案例梳理、真题透解与强化训l、系l集成项目管理工E师案例分析指南、系l集成项目管理工E师考试试题分类_解Q第4版)、系l集成项目管理工E师历年试题分析与解{(2019最新版Q?> <meta name="description" content="提供pȝ集成目理工程师考试指定教材pȝ集成目理工程师教E?W二?、系l集成项目管理工E师考试案例梳理、真题透解与强化训l、系l集成项目管理工E师案例分析指南、系l集成项目管理工E师考试试题分类_解Q第4版)、系l集成项目管理工E师历年试题分析与解{(2019最新版Q在Uѝ?> <link href="css/common_zt.css" rel="stylesheet"> <link href="zt/book/css/master.css" rel="stylesheet"> <link rel="alternate" media="only screen and(max-width: 640px)" href="https://m.cnitpm.com/jcbook.html" /> <script type="text/javascript"> if(/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if(window.location.href.indexOf("#m") < 0) { try { if(/Android|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)) { window.location.href = "https://m.cnitpm.com/jcbook.html"; } else if(/iPad/i.test(navigator.userAgent)) {} else { window.location.href = "https://m.cnitpm.com/jcbook.html" } } catch(e) {} } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="w"> <div class="l"> <p> 您好Q欢q来C业系l集成项目管理工E师|站Q提供系l集成项目管理工E师考试教材和辅D料?/p> </div> <div class="r"> <a href="http://www.cswk.icu/" target="_blank">信管|首?/a> | <a href="http://www.cswk.icu/xg/" target="_blank">信管</a> | <a href="http://www.cswk.icu/gg/" target="_blank">p规</a> | <a href="http://www.cswk.icu/jc/" target="_blank">集成</a> | <a href="http://www.cswk.icu/aq/" target="_blank">安全</a> </div> </div> </div> <!--banner--> <div class="banner-box"> <div class="b-main"> <h3><i class="ban_top_lt"></i><span>pȝ集成目理工程?/span><i class="ban_top_rt"></i></h3> <h2><span>官方教材和备考资?/span>推荐</h2> </div> </div> <!--banner end--> <!--D--> <div class="leadbox"> <span class="lead-tit">D</span> <p class="lead-text">2019q下半年pȝ集成目理工程师考试旉? <a href="http://www.cswk.icu/pm1/60944.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">11??/a>Q信网Z于各位考生备考,特将2019下半q系l集成项目管理工E师考试官方教材和相兌D料提供给大家参考。如果您想一步到位,也可以直接报名信网培训? <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">点击了解培训评>></a> </p> </div> <!--D end--> <!--W一部分--> <div class="jc_content"> <div class="ch-share-box clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>01</b><br/> part</i><em>官方指定<b>教材<a name="1"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="jc clearfix"> <div class="w1000"> <div class="dy_l"> <a href="http://www.cswk.icu/pm/35034.html" target="_blank"><img src="zt/book/img/jcbook.jpg" width="260" height="318" border="0"></a> </div> <div class="jcdy_r"> <span> <p><strong>官方指定教材《系l集成项目管理工E师教程?W二?Q?/strong>2019q系l集成项目管理工E师官方指定教程l用第二版教程Q该教程pK志{与柳U录ȝQ清华大学出版社出版Q《系l集成项目管理工E师教程》(W二版)?016q?月底首次出版发行Qhgؓ89元。以下ؓ该书面。该书对备考中U系l集成项目管理工E师考试是必不可的一本书Q很多考试真题都是可以从这本书上找到原话的Q所以徏议大家一定要购买?a href="http://www.cswk.icu/pm/34951.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍</a></p> <p><a href="http://www.cswk.icu/pm/35034.html" target="_blank" class="nolink">pȝ集成目理工程师教E(W二版)和考试大纲专题</a></p> </span> <em></em> </div> </div> </div> </div> </div> <!--W一部分 end--> <div class="content"> <div class="ch-share-box clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>02</b><br/> part</i><em>集成培训<b>资料<a name="2"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="toolbar3 clearfix"> <div class="toolbar3_box"> <div class="sec_menu"> <ul class="clearfix"> <li> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/jichengfudaoziliao_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《系l集成项目管理工E师辅导资料?2019下半q版)</div> </a> </li> <li> <div class="plus">+</div> </li> <li> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/anlidaan_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《信息系l项目管理师与工E师案例分析范例参考答案?2019下半q版)</div> </a> </li> <li> <div class="plus">+</div> </li> <li> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/shitifenlei_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《信息系l项目管理师与工E师试题分类l习与解析?2019q?</div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elite-box main"> <div class="ch-share-box "> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>03</b><br/> part</i><em>推荐备?b>资料<a name="3"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="mainbox3 "> <dl> <dt class="xuhao">no.1</dt> <dd> <p><strong>《系l集成项目管理工E师2009-2019q历q真题汇怅R:</strong>该资料由信管|编辑整理,同时免费提供l各位考友下蝲Q包含了pȝ集成目理工程?009q到2019q的所有历ơ考试真题Q包含上午综合知识、下午案例分析)Qƈ且大部分试题都包含有解析。真题的重要性不a而喻Q该资料是所有备考系l集成项目管理工E师考试的考生必备的资料? <a href="http://www.cswk.icu/zhenti/jc.html" target="_blank" class="nolink">下蝲该资?/a><br /> 同时信管|提供从2009q到2019q的历年pȝ集成目理工程师真题在U答题,q且所有试卷都有解析,学员提交试卷后会自动l出分数、答案和解析? <a href="http://www.ruantiku.com" target="_blank" class="nolink">开始答?/a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.2</dt> <dd> <p><strong>《系l集成项目管理工E师2009?016q试题分析与解答》:</strong>由全国计机专业技术资D试办公室主~,汇Mpȝ集成目理工程师考试2009q至2016q的真题试题和解析,׃是考试实施机构l编Q答案还是比较权威的Q徏议购买? <a href="http://www.cswk.icu/pm1/49532.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍与购买地址</a> </p> <p>׃出版的纸质资料可以说都不会含有最新的试题Q比如都不含2017q的真题Q,如果你习惯手机答题,习惯可以与考友交流某个试题Q希望针对考点分类{题Q我们强烈徏议您可以不购C上真题解析辅gQ而直接购买Y题库的服务。Y题库包含历年所有真题和解析Q包括最新真题和解析Q,q可以进行每日一l、试题分cȝ习、摸底考试Qƈ且包含多套模拟试P同时可以Ҏ你的{题情况l出学习评估报告Q找p点Q有针对性的学习? <a href="http://www.ruantiku.com/" target="_blank" class="nolink">q入软题库试?/a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.3</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师案例分析教程》:</strong>虽然q个资料的名字叫信息pȝ目理师案例分析教E,但是׃中的系l集成项目管理工E师和高U的信息pȝ目理师案例分析部分考题cd基本差不多,所以大家可以看看。这个资料大家可以下载电子版Q资料有点老了Q不q还不错Q对复习下午案例分析q是有用的,当然我们也徏议各位考友在备考下午案例分析的时候一定要把历q系l集成项目管理工E师的案例分析真题都做一遍? <a href="http://www.cswk.icu/down/ShowForum-1635-1.htm" target="_blank" class="nolink">下蝲电子?/a> </p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="elite-box main"> <div class="ch-share-box"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>04</b><br/> part</i><em>推荐备?b>书籍<a name="4"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="mainbox3 "> <div class="video_num"> <a href="http://www.cswk.icu/book/list2.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/ad21b446cd244dfc82b8999a2d5611b1.jpg"></div><p>pȝ集成目理工程师教EL2?/p></a> <a href="http://www.cswk.icu/book/list2.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/f8914db3b0084d739f62c1c4e6d120ad.jpg"></div><p>pȝ集成目理工程?009?016q试题分析与解答</p></a> <a href="http://www.cswk.icu/book/list2.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-30/fb78d4395018495ea05be06f1f4a7304.jpg"></div><p>pȝ集成目理工程?天修|W三版)</p></a> </div> </div> </div> </div> <div class="content-three content-four"> <div class="box_03"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>05</b><br/> part</i><em>2019q?b>考生看过?a name="4"></a></b></em></strong><span></span></h2> </div> <div class="content-4"> <div class=" main-top"> <div class="online-s clearfix"> <div class="onlineleft"> <span>班<br>h</span> <span class="onlineleft02">包含<br>班</span> <span class="onlineleft03">班<br>特色</span> </div> <div class="online-li online-lileft"> <h5>集成通关?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>3580</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=22" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>内部资料</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> <span>专题评</span><span>案例扚w</span><span>论文扚w</span><span>不过重学</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">pȝ集成目理工程师系l直播课E(提供录播Q?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅D料(包邮Q?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>04</em><span>提供计算题、法律法规、案例分析专题点播课E?/span></p> <p><em>05</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">案例分析扚w服务</span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>08</em><span class="p-red">班主M对一全程督学</span></p> <p><em>09</em><span>有效期:满条g情况下免贚w?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5two">集成_֓?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>2580</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=11" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>内部资料</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> <span>专题评</span><span>案例扚w</span><span>论文扚w</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">pȝ集成目理工程师系l直播课E(提供录播Q?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅D料(包邮Q?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>04</em><span>提供计算题、法律法规、案例分析专题点播课E?/span></p> <p><em>05</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">案例分析扚w服务</span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>08</em><span>有效期:当期考试l束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5three">集成基础?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>1980</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=12" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">pȝ集成目理工程师系l直播课E(提供录播Q?/span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>03</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>04</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>05</em><span>有效期:当期考试l束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--W一部分 end--> <div class="content-three content-four bg_hui"> <div class=" box_03 clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>06</b><br/> part</i><em>一U名?b>团队<a name="5"></a></b></em></strong><span></span></h2> <!-----cents03----> <div class="tech_box"> <a name="mstd"></a> <div class="tech clearfix"> <ul class="section clearfix"> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t02.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>专业功底扎实</h3> <p>信管|名师来自Y考支撑机构和知名高校Q拥有过的专业知识及丰富的实战教学l验。他们是信管领域集理论知识与实践l验于一体的行业专家?</p> </li> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t03.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>教学l验丰富</h3> <p>老师q_教龄过5q_部分高达10q。他们深谙考试规律Q授评验丰富,个性鲜明,讲课逻辑思维严}Q不拖沓Q直击考试重点Q深受学员欢q?/p> </li> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/jcpeixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t04.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>对考试深入ȝ</h3> <p>老师亲自报名参与考试Q分析历q真题考点分布情况Q精准提炼历q高频考点Qȝ各年度出题特点,_预测当年命题势Q历q押题命中率极高?/p> </li> </ul> </div> </div> <!-----cents03 end----> </div> </div> <div class="red_move_class"> <div class="red_move_main" id="red_move_main" style="background:url(zt/book/img/20171109154272697269.png) top center no-repeat;"> <div class="red_move_cl_tmain"> <h3>Ud译֠<a name="6"></a></h3> <h4>走到哪,学到哪,随时随地都在拿分</h4> <p><span class="ico"></span>考试资讯实时更新Q第一旉掌握全新动?/p> <p><span class="ico"></span>名师评在线ȝ均可观看Q想学就能学</p> <p><span class="ico"></span>各科量试题Q尽在掌中免费刷</p> </div> <div class="red_move_cl_bbg"> <div class="red_move_ewm"><img src="zt/book/img/120-weixin.jpg" style="width:146px; height:146px;" /></div> <div class="red_move_but"> <a href="http://www.cswk.icu/pm/22109.html" target="_blank">iPhone版下?/a> <a href="http://www.cswk.icu/pm/22109.html" target="_blank">Android版下?/a> </div> </div> </div> </div> <!--rigscoll--> <div class="rigscoll rigscoll2" style=""> <div class="rigscolltop"> <ul> <li> <a target="_self" href="#1">指定教材</a> </li> <li> <a target="_self" href="#2">培训资料</a> </li> <li> <a target="_self" href="#3">备考资?/a> </li> <li> <a target="_self" href="#4">考生看过?/a> </li> <li> <a target="_self" href="#5">名师团队</a> </li> <li> <a target="_self" href="#6">APP下蝲</a> </li> <li> <a target="_self" href="http://www.cswk.icu/livechat.html">在线客服</a> </li> <li class="gotop" style="color: #FFF;"> <a href="#" target="_self" onClick="jQuery('html,body').scrollTop(0);">Top</a> </li> </ul> </div> </div> <!--rigscoll end--> <div class="hfoot"> <script language="JavaScript" src="http://www.cswk.icu/buttom.js" type="text/javascript"></script> </div> <span style="display:none;"> <script src="http://www.cswk.icu/#js" language="JavaScript"></script> </span> <a href="http://www.cswk.icu/"><span class="STYLE1">2013ֻϷƽ̨</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.htxzyf.icu">pkƱ</a> <a href="http://www.hldqmx.icu">Сͳһͼͼ</a> <a href="http://www.qdbavn.icu">½ʱʱ</a> <a href="http://www.xqixcw.icu">齫ô㷬</a> <a href="http://www.chzzwd.icu">APP</a> <a href="http://www.zoucsy.icu">ʮֿ</a> <a href="http://www.ogsamyg.cn">ʱʱʹͣ</a> <a href="http://www.jkucng.icu">7λi</a> <a href="http://www.ecbook.icu">㶫ʱʱ</a> <a href="http://www.mboxnq.icu">žapp</a> <a href="http://www.soodiy.icu">㶫ʱʱʮͼ</a> <a href="http://www.eqkdhu.icu">ʿֲ12ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.hdywbu.icu">㽭ʡֲ</a> <a href="http://www.lwikyhy.cn">ʱʱ360</a> <a href="http://www.uejdyv.icu">Ա¿3ͼ</a> <a href="http://www.ajifuk.icu">㶫ʱʱapp</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>