?!doctype html> 2019q信息系l项目管理师教材_辅导资料_备考书c资料推?/TITLE> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="keywords" content="2019q信息系l项目管理师教材,信息pȝ目理师辅D?信息pȝ目理师备考书c资料推?信息pȝ目理师教E?W??、信息系l项目管理师官方教材、信息系l项目管理师考试案例梳理、真题透解与强化训l、信息系l项目管理师案例分析指南、信息系l项目管理师考试试题分类_解Q第4版)、信息系l项目管理师历年试题分析与解{(2019最新版Q?> <meta name="description" content="提供信息pȝ目理师考试指定教材信息pȝ目理师教E?W??、信息系l项目管理师考试案例梳理、真题透解与强化训l、信息系l项目管理师案例分析指南、信息系l项目管理师考试试题分类_解Q第4版)、信息系l项目管理师历年试题分析与解{(2019最新版Q在Uѝ?> <link href="css/common_zt.css" rel="stylesheet"> <link href="zt/book/css/master.css" rel="stylesheet"> <link rel="alternate" media="only screen and(max-width: 640px)" href="https://m.cnitpm.com/book.html" /> <script type="text/javascript"> if(/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if(window.location.href.indexOf("#m") < 0) { try { if(/Android|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)) { window.location.href = "https://m.cnitpm.com/book.html"; } else if(/iPad/i.test(navigator.userAgent)) {} else { window.location.href = "https://m.cnitpm.com/book.html" } } catch(e) {} } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="w"> <div class="l"> <p> 您好Q欢q来C业信息系l项目管理师|站Q提供信息系l项目管理师考试教材和辅D料?/p> </div> <div class="r"> <a href="http://www.cswk.icu/" target="_blank">信管|首?/a> | <a href="http://www.cswk.icu/xg/" target="_blank">信管</a> | <a href="http://www.cswk.icu/gg/" target="_blank">p规</a> | <a href="http://www.cswk.icu/jc/" target="_blank">集成</a> | <a href="http://www.cswk.icu/aq/" target="_blank">安全</a> </div> </div> </div> <!--banner--> <div class="banner-box"> <div class="b-main"> <h3><i class="ban_top_lt"></i><span>信息pȝ目理?/span><i class="ban_top_rt"></i></h3> <h2><span>官方教材和备考资?/span>推荐</h2> </div> </div> <!--banner end--> <!--D--> <div class="leadbox"> <span class="lead-tit">D</span> <p class="lead-text">2019q下半年信息pȝ目理师考试旉? <a href="http://www.cswk.icu/pm1/60941.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">11??/a>Q信网Z于各位考生备考信息系l项目管理师Q特?019下半q信息系l项目管理师考试官方教材和相兌D料提供给大家参考。如果您想一步到位,也可以直接报名信网培训? <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0);">点击了解培训评>></a> </p> </div> <!--D end--> <!--W一部分--> <div class="content"> <div class="ch-share-box clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>01</b><br/> part</i><em>官方指定<b>教材<a name="1"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="dy clearfix"> <div class="w1000"> <div class="dy_l"> <a href="http://www.cswk.icu/pm/1331.html" target="_blank"><img src="zt/book/img/xgbook.jpg" width="275" height="418" border="0"></a> </div> <div class="dy_r"> <p><strong>《信息系l项目管理师教程Q第3版)》:</strong> <font color="#FF0000">2019q信息系l项目管理师考试官方教材l用清华大学出版社出版的第3版教E,信息pȝ目理师教E第3版由谭志彬、柳U录 ȝ 周立新、卢光明 副主~,定h?38元?/font> </p> <p> 信息pȝ目理师教E(W?版)与老版教程相比Q进行了较大的修改,首先是增加了原第2版教E没有的技术部分知识,其次目理部分由原先的9大管理领域修改ؓ10大管理领域,增加了干pMh理Q而且对于各领域各q程以及各过E所使用的输入、工具和输出q行了修改,再有是增加了部分内容,比如目集管理、信息系l综合测试与理、项目管理成熟度模型、量化的目理、管理科学基知识、项目管理过E实践和案例分析{内容,同时也删减了部分内容Q比如原先第2版有的外包管理、业务流E管理和重组、项目整体W效评估等内容q行了删减。从改版后的教程来看Q信息系l项目管理师教程W?版更加符合当前信息系l项目管理领域知识,对信息系l项目管理师提出了更高的要求? <a href="http://www.cswk.icu/pm/1331.html" target="_blank" class="nolink">LL看信息系l项目管理师教程W?版详l解?/a> </p> <em></em> </div> </div> </div> </div> </div> <!--W一部分 end--> <div class="content"> <div class="ch-share-box clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>02</b><br/> part</i><em>信管培训<b>资料<a name="2"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="toolbar3 clearfix"> <div class="toolbar3_box"> <div class="sec_menu"> <ul class="clearfix"> <li> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/xinguanfudaoziliao_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《信息系l项目管理师辅导资料?2019下半q版)</div> </a> </li> <li> <div class="plus">+</div> </li> <li> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/anlidaan_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《信息系l项目管理师与工E师案例分析范例参考答案?2019下半q版)</div> </a> </li> <li> <div class="plus">+</div> </li> <li> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"><img src="http://www.cswk.icu/book/img/shitifenlei_x.jpg?v=201911"></a> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <div class="book_name">《信息系l项目管理师与工E师试题分类l习与解析?2019q?</div> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elite-box main"> <div class="ch-share-box "> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>03</b><br/> part</i><em>推荐备?b>资料<a name="3"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="mainbox3 "> <dl> <dt class="xuhao">no.1</dt> <dd> <p><strong>?005-2019q历q真题汇怅R:</strong>该资料由信管|编辑整理,同时免费提供l各位考友下蝲Q包含了2005q到2019q的所有历ơ考试真题Q包含上午综合知识、下午案例分析和论文题)Qƈ且大部分试题都包含有解析。真题的重要性不a而喻Q该资料是所有备考信息系l项目管理师考试的考生必备的资料? <a href="http://www.cswk.icu/down/ShowForum-1666-1.htm" target="_blank" class="nolink">下蝲该资?/a><br /> 同时信管|提供从2005q到2019q的历年信息pȝ目理师真题在U答题,q且所有试卷都有解析,学员提交试卷后会自动l出分数、答案和解析? <a href="http://www.ruantiku.com" target="_blank" class="nolink">开始答?/a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.2</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师2009?016q试题分析与解答》:</strong>由全国计机专业技术资D试办公室主~,汇M2009q至2016q信息系l项目管理师l合知识、案例分析和论文真题试题和解析,׃是考试实施机构l编的,所以答案还是比较权威的Q徏议购买? <a href="http://www.cswk.icu/pm1/49531.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍及购买地址</a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.3</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师考试辅导Q针对上午考试Q》:</strong>Ҏ、温丽编著,清华大学出版Cև版,׃指定教材对系l集成技术方面的知识没有q行介绍Q所以需要再购买一本相兌gc,q本书不但包含项目管理知识的介绍Q还包括pȝ集成技术知识的介绍Q有了教材和q本辅导书,基本的考试基础知识炚w涉及CQ推荐大家购乎ͼ目前已出W二版? <a href="http://www.cswk.icu/pm/6796.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍</a> </p> <p>׃出版发行的书c可以说都不会含有最新的试题Q比如都不含2017q的真题Q,如果你习惯手机答题,习惯可以与考友交流某个试题Q希望针对考点分类{题Q我们强烈徏议您可以不购C上真题解析辅gQ而直接购买Y题库的服务。Y题库包含历年所有真题和解析Q包括最新的2016q真题和解析Q,q可以进行每日一l、试题分cȝ习、摸底考试Qƈ且包含多套模拟试P同时可以Ҏ你的{题情况l出学习评估报告Q找p点Q有针对性的学习? <a href="http://www.ruantiku.com/" target="_blank" class="nolink">q入软题库试?/a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.4</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师案例分析教程》:</strong>q个资料大家可以下蝲电子版,资料有点老了Q不q还不错Q对复习下午案例分析q是有用的,当然也可以购C面的《信息系l项目管理师案例分析指南》? <a href="http://www.cswk.icu/down/ShowForum-1635-1.htm" target="_blank" class="nolink">下蝲电子?/a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.5</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师案例分析指南》:</strong>q个和上面的案例分析教程比v来,内容丰富一些,?9q出版的? <a href="http://www.cswk.icu/pm/5548.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍</a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.6</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师考试辅导Q针对下午考试Q》:</strong>由清华大学出版社出版Q曹主~,包含了法律法规、案例分析、论文写作三个方面的辅导Q对备考下午案例分析和论文也非常有用,目前已出W二版? <a href="http://www.cswk.icu/pm/5549.html" target="_blank" class="nolink">详细介绍</a> </p> </dd> </dl> <dl> <dt class="xuhao">no.7</dt> <dd> <p><strong>《信息系l项目管理师论文_?2016下半q版)Q?/strong>该资料由信管|编辑整理,包含了论文写作指南、论文范例?005-2016q历q真题、论文评分标准等内容Q对复习下午的论文考试也是必不可少的,最重要的是资料是免费下载的? <a href="http://www.cswk.icu/down/ShowForum-2661-1.htm" target="_blank" class="nolink">下蝲电子?/a> </p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="elite-box main"> <div class="ch-share-box"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>04</b><br/> part</i><em>推荐备?b>书籍<a name="4"></a></b></em></strong><span></span></h2> <div class="mainbox3 "> <div class="video_num"> <a href="http://www.cswk.icu/book/list1.html" target="_blank"> <div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-29/669e7d86b9ea4756b26f97e48f81d934.jpg"></div> <p>信息pȝ目理师教E(W?版)</p> </a> <a href="http://www.cswk.icu/book/list1.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-29/c1c9f10768a84370b64ff2b964617cf0.jpg"></div><p>信息pȝ目理?天修?/p></a> <a href="http://www.cswk.icu/book/list1.html" target="_blank"><div class="vUp"><img src="http://pic.cnitpm.com/upload/img2013/2019-01-29/046a9c21caf745898d173e1ab87710ee.jpg"></div><p>信息pȝ目理师考试32时通关</p></a> </div> </div> </div> </div> <div class="content-three content-four"> <div class="box_03"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>05</b><br/> part</i><em>2019q?b>考生看过?a name="4"></a></b></em></strong><span></span></h2> </div> <div class="content-4"> <div class=" main-top"> <div class="online-s clearfix"> <div class="onlineleft"> <span>班<br>h</span> <span class="onlineleft02">包含<br>班</span> <span class="onlineleft03">班<br>特色</span> </div> <div class="online-li online-lileft"> <h5>高通关?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>4280</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=2" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>内部资料</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> <span>专题评</span><span>案例扚w</span><span>论文扚w</span><span>不过重学</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">名师pȝ直播评Q提供录播)</span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅D料(包邮Q?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>04</em><span>提供计算题、法律法规、运{学、案例分析和论文专题Ҏ评</span></p> <p><em>05</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">案例和论文批阅服?/span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>08</em><span class="p-red">班主M对一全程督学</span></p> <p><em>09</em><span>有效期:满条g情况下免贚w?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5two">高_֓?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>3280</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=1" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>内部资料</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> <span>专题评</span><span>案例扚w</span><span>论文扚w</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">名师pȝ直播评Q提供录播)</span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">赠?本内部辅D料(包邮Q?/span></p> <p><em>03</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>04</em><span>提供计算题、法律法规、运{学、案例分析和论文专题Ҏ评</span></p> <p><em>05</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>06</em><span class="p-red">案例和论文批阅服?/span></p> <p><em>07</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>08</em><span>有效期:当期考试l束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> <div class="online-li"> <h5 class="h5three">高基础?/h5> <ul class="price"> <li class="priceli"><span>全科</span> <strong><i>K?/i>2580</strong> <a href="http://www.cswk.icu/pay/?type=9" target="_blank">报名</a> </li> </ul> <p class="price-b"> <span>直播评</span><span>配套习题</span><span>考前押题</span> </p> <div class="price-sm"> <p><em>01</em><span class="p-red">名师pȝ直播评Q提供录播)</span></p> <p><em>02</em><span class="p-red">直播译֐提供配套习题l习</span></p> <p><em>03</em><span>赠送Y题库{题服务</span></p> <p><em>04</em><span class="p-red">考前提供押题资料(仅供参?</span></p> <p><em>05</em><span>有效期:当期考试l束后关闭权?/span></p> </div> <div class="online-ann"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html#st" target="_blank">立即试听</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--W一部分 end--> <div class="content-three content-four bg_hui"> <div class=" box_03 clearfix"> <h2 class="qy-titbox"><span></span><strong><i><b>06</b><br/> part</i><em>一U名?b>团队<a name="5"></a></b></em></strong><span></span></h2> <!-----cents03----> <div class="tech_box"> <a name="mstd"></a> <div class="tech clearfix"> <ul class="section clearfix"> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t02.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>专业功底扎实</h3> <p>信管|名师来自Y考支撑机构和知名高校Q拥有过的专业知识及丰富的实战教学l验。他们是信管领域集理论知识与实践l验于一体的行业专家?</p> </li> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t03.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>教学l验丰富</h3> <p>老师q_教龄过5q_部分高达10q。他们深谙考试规律Q授评验丰富,个性鲜明,讲课逻辑思维严}Q不拖沓Q直击考试重点Q深受学员欢q?/p> </li> <li class="section01"> <a href="http://www.cswk.icu/peixun.html" target="_blank"> <img src="zt/book/img/t04.jpg" width="313" height="124"> <span class="sectiontxt"><span class="bg"></span><i class="tech_icon">立即试听<em></em></i></span> </a> <h3>对考试深入ȝ</h3> <p>老师亲自报名参与考试Q分析历q真题考点分布情况Q精准提炼历q高频考点Qȝ各年度出题特点,_预测当年命题势Q历q押题命中率极高?/p> </li> </ul> </div> </div> <!-----cents03 end----> </div> </div> <div class="red_move_class"> <div class="red_move_main" id="red_move_main" style="background:url(zt/book/img/20171109154272697269.png) top center no-repeat;"> <div class="red_move_cl_tmain"> <h3>Ud译֠<a name="6"></a></h3> <h4>走到哪,学到哪,随时随地都在拿分</h4> <p><span class="ico"></span>考试资讯实时更新Q第一旉掌握全新动?/p> <p><span class="ico"></span>名师评在线ȝ均可观看Q想学就能学</p> <p><span class="ico"></span>各科量试题Q尽在掌中免费刷</p> </div> <div class="red_move_cl_bbg"> <div class="red_move_ewm"><img src="zt/book/img/120-weixin.jpg" style="width:146px; height:146px;" /></div> <div class="red_move_but"> <a href="http://www.cswk.icu/pm/22109.html" target="_blank">iPhone版下?/a> <a href="http://www.cswk.icu/pm/22109.html" target="_blank">Android版下?/a> </div> </div> </div> </div> <!--rigscoll--> <div class="rigscoll rigscoll2" style=""> <div class="rigscolltop"> <ul> <li> <a target="_self" href="#1">指定教材</a> </li> <li> <a target="_self" href="#2">培训资料</a> </li> <li> <a target="_self" href="#3">备考资?/a> </li> <li> <a target="_self" href="#4">考生看过?/a> </li> <li> <a target="_self" href="#5">名师团队</a> </li> <li> <a target="_self" href="#6">APP下蝲</a> </li> <li> <a target="_self" href="http://www.cswk.icu/livechat.html">在线客服</a> </li> <li class="gotop" style="color: #FFF;"> <a href="#" target="_self" onClick="jQuery('html,body').scrollTop(0);">Top</a> </li> </ul> </div> </div> <!--rigscoll end--> <div class="hfoot"> <script language="JavaScript" src="http://www.cswk.icu/buttom.js" type="text/javascript"></script> </div> <span style="display:none;"> <script src="http://www.cswk.icu/#js" language="JavaScript"></script> </span> <a href="http://www.cswk.icu/"><span class="STYLE1">2013ֻϷƽ̨</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.dvgshl.com.cn">ʱʱʿ</a> <a href="http://www.ghofls.com.cn">ʱʱͼ</a> <a href="http://www.qcwnbb.icu">ʱʱСͼ</a> <a href="http://www.hnjyov.icu">Ƿը𻨰׿</a> <a href="http://www.nabuwe.icu">ʱʱʱ</a> <a href="http://www.cryofh.icu">ײ˲ʽ̳</a> <a href="http://www.vgytlj.icu">ɹʱʱ</a> <a href="http://www.apinnm.cn">ظ</a> <a href="http://www.xdqnll.com.cn">ͨţţԪIJ</a> <a href="http://www.uininc.cn">psvϷ</a> <a href="http://2149404.com.cn">΢Ⱥ</a> <a href="http://www.dwnieu.icu">ƻѰ </a> <a href="http://www.qbfdbb.com.cn">ptϷ</a> <a href="http://www.xyovxb.icu">11ѡƻ</a> <a href="http://www.txwklt.icu">Ƿըֻ׿</a> <a href="http://www.sxnsrs.com.cn"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>